การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยทั่วไป วิธีการปลูกและดูแลรักษาที่ง่ายโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ่านต่อ

การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว (มีคลิป)

ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม โดยเลี้ยงแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เจริญเติบโตเร็วเนื้อมีรสชาติดี และมีราคาดี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมากเพื่อเลี้ยงในประเทศไทยและส่งขายต่างประเทศ

อ่านต่อ

การเลี้ยงห่าน Goose farming

ห่าน เป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่ายไม่ซับซ้อน โตเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงไม่นาน ทนทานโรค ใช้แรงงานและทุนในการเลี้ยงน้อย ทนต่อสภาพแห้งแล้งและสภาพอาหารตามธรรมชาติในชนบทได้ดี

อ่านต่อ

การทำนาสมัยใหม่ แบบลดต้นทุน

ประโยชน์ของการทำนาสมัยใหม่แบบลดต้นทุน 1. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่, 2. รักษาสุขภาพ ไม่ปวดหลัง เพราะเดินแบบตัวตรงหยอด, 3. ลดต้นทุนการผลิต, 4. ได้ผลผลิตข้าวสูง

อ่านต่อ

การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีต System of rice intensification – SRI

หลักการปลูกข้าวแบบประณีตมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1) ย้ายต้นอ่อนเมื่อกล้าอายุ 8-12 วัน หรือมีใบเล็กสองใบแทงออกจากเมล็ดข้าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรากและกระตุ้นการแตกหน่อให้มาก

อ่านต่อ

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ด้วยพื้นที่กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดินทำแปลงผักผสมกับแกลบและปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำพรวนดิน และปลูกผักลงไปจนเต็มแปลงผัก 1 ตารางเมตร

อ่านต่อ

การทำนาข้าวไร้สารพิษ

ข้าวเป็นธัญพืชสำคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลกบริโภค

อ่านต่อ