About

เว็บ “วีดีโอ เกษตร นานา” https://www.vdokasetnana.com เป็นเว็บที่สร้างมาเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน เกษตรกรรม(กสิกรรม), ปศุสัตว์, ประมง, และป่าไม้ และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป