การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยทั่วไป วิธีการปลูกและดูแลรักษาที่ง่ายโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ่านต่อ

การทำนาสมัยใหม่ แบบลดต้นทุน

ประโยชน์ของการทำนาสมัยใหม่แบบลดต้นทุน 1. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่, 2. รักษาสุขภาพ ไม่ปวดหลัง เพราะเดินแบบตัวตรงหยอด, 3. ลดต้นทุนการผลิต, 4. ได้ผลผลิตข้าวสูง

อ่านต่อ

การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีต System of rice intensification – SRI

หลักการปลูกข้าวแบบประณีตมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1) ย้ายต้นอ่อนเมื่อกล้าอายุ 8-12 วัน หรือมีใบเล็กสองใบแทงออกจากเมล็ดข้าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรากและกระตุ้นการแตกหน่อให้มาก

อ่านต่อ

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ด้วยพื้นที่กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดินทำแปลงผักผสมกับแกลบและปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำพรวนดิน และปลูกผักลงไปจนเต็มแปลงผัก 1 ตารางเมตร

อ่านต่อ

การทำนาข้าวไร้สารพิษ

ข้าวเป็นธัญพืชสำคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลกบริโภค

อ่านต่อ

ข้าวไร่ ‘พันธุ์ 3 เดือน’

ข้าวไร่ สายพันธุ์ 3 เดือน เกิดจากการศึกษา สำรวจ รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์ ของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

อ่านต่อ

DIY วิธีปลูกผักแนวตั้ง ในท่อ PVC

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยปลูกผักเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งโดยใช้ท่อ PVC สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านท่อ PVC ตรงกลาง ปลูกได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงส่องถึง

อ่านต่อ

ดินดี คือ ?

ดินดี ในทางเกษตรกรรม คือดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งจะต้องมีสมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เหมาะสม มีปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกพืชได้โดยใช้วิธีการดูแลตามปกติ

อ่านต่อ

แนวทางการทำเกษตรแบบสมดุล พึ่งพาตนเอง

เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง คือ การจัดการความรู้และทรัพยากรบนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง คน พืช สัตว์ โดยได้นำศาสตร์พระราชามาดำเนินงานในการทำการเกษตร ดังนี้

อ่านต่อ

การปลูกผักสวนครัว

การปลูกพืชผักสวนครัวมีความสำคัญเป็นอันดับแรกของชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ดี ถ้าปลูกมากมีเหลือจำหน่ายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

อ่านต่อ