การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ด้วยพื้นที่กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดินทำแปลงผักผสมกับแกลบและปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำพรวนดิน และปลูกผักลงไปจนเต็มแปลงผัก 1 ตารางเมตร โดยรอบส่วนตรงกลางแปลงปลูกหน่อกล้วย 1 ต้นลงไปเป็นพืชพี่เลี้ยง มุมทั้งสี่ของพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่สามารถนำไปสร้างบ้านได้ โดย

มุมที่หนึ่ง ปลูกไม้สร้างบ้านที่มีใบและดอกให้กิน เช่น ต้นขี้เหล็ก ต้นแคป่า ต้นยอป่า ต้นสะเดา ต้นอีหล่ำ

มุมที่สอง ปลูกไม้สร้างบ้านที่กินผลได้เช่น กระท้อน ขนุน ต้นค้อ ต้นเค็ง ต้นหว้า

มุมที่สาม ปลูกไม้สร้างบ้านที่มีกิ่งก้านสาขาไว้ทำของใช้ทำของชำร่วย และทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าแต้และต้นประดู่

มุมที่สี่ ปลูกไม้สร้างบ้านที่ให้น้ำมันเพื่อให้อนาคต เช่น ต้นยางนา ต้นสะแบง ต้นกุง ต้นชาด เป็นต้น

ควรทำแปลงเกษตรประณีต 1 ไร่ ไว้ริมแม่น้ำหรือริมสระน้ำถ้าไม่มีสระหรือบ่อน้ำ ควรทำหลังบ้านหรือหลังห้องน้ำ เมื่อสมาชิกอาบน้ำ ซักผ้า น้ำเหล่านี้จะถูกปล่อยให้ไหลลงแปลงผักเพื่อจะได้น้ำรดหน่อกล้วยและกล้าไม้สร้างบ้านทั้งสี่ต้นไปพร้อมกัน เมื่อกล้วยโตเต็มที่จะย้ายกล้วยไปทำแปลงใหม่ ถ้าไม้สร้างบ้านเบียดกันมากก็ล้อมไปปลูกที่อื่น ถ้าปลูก 1 ตารางเมตร ไม่พอสามารถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 10 ตารางเมตรหรือ 100 ตารางเมตร

ที่มา : ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน
ภาพ สมาชิกพันทิพ : Mr.kai2510

บทความที่เกี่ยวข้อง