ดินดี คือ ?

ดินดี คือ ?

ดินดี ในทางเกษตรกรรม คือดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งจะต้องมีสมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เหมาะสม มีปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกพืชได้โดยใช้วิธีการดูแลตามปกติ

นอกจากนี้ ดินจะดีหรือไม่ ที่ต้องคำนึกถึงชนิดของพืชที่จะปลูกในบริเวณนั้น ว่ามีความต้องการดินแบบไหน สำหรับดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ หรือผลไม้ ควรเป็นดินที่มีหน้าดินหนา เนื้อดินเป็นดินร่วนหรือระบายน้ำได้ดีมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้รากพืชลงไปได้ลึกที่สุดอันเป็นปัจจัยส่งผลให้ต้านแรงลมได้ดี ที่ชอบน้ำดินดีที่เหมาะสมควรอยู่ในที่ลุ่ม เนื้อดินเป็นดินเหนี่ยวเพื่อให้สามารถขังน้ำไว้ในนาข้าวได้

ลักษณะของดินดี

1. มีอินทรีย์วัตถุสูง
ช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย มีช่องว่างในเนื้อดินไว้เก็บอากาศและอุ้มน้ำทำให้พืชแตกรากดี รากชอนไชไปดูดซึมธาตุอาหารได้ง่าย มีอากาสหายใจ มีน้ำเพียงพอ และยังทำให้จุลินทรีย์ในดินดำรงชีวิตอยู่ได้ ช่วยดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีเอาไว้ได้เมื่อย่อยสลายตัวจะเป็นธาตุอาหารให้แก่พืช

2. มีธาตุอาหารเพียงพอ
พืชมีธาตุอาหารสำคัญ 13 ชนิด เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต แต่งกิ่ง แตกกอ ผลิดอก ออกผล ให้ผลผลิต และจะแสดงอาการผิดปกติออกมาทางกายภาพหากขาดธาตุอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง

3. มีสภาพทางเคมีเหมาะสม
ดินดีควรมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนๆ pH ระหว่าง 5.5-7.0 เพราะธาตุอาหารพืชส่วนมากแตกตัวและเคลื่อนย้ายได้ดีในสภาพนี้ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินสภาพนี้ด้วย

4. มีน้ำอุดมสมบูรณ์
น้ำในดินทำหน้าที่ช่วยละลายธาตุอาหาร และเป็นตัวกลางให้พืชดูดซึม ธาตุอาหารจากดินไปใช้ได้ และช่วยให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินมีชีวิตอยุ่ได้ พืชส่วนใหญ่ต้องการเพียงแค่ให้ดินมีความชื้นพอให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารในดินละลายได้ดี

5. ไม่มีเชื้อโรคหรือแมลงสะสม
ดินที่ดีต้องมีจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในปริมาณที่น้อยจนไม่สามารถทำร้ายพืชได้ และดินที่ดีไม่ควรเป็นแหล่งสะสมของไข่หนอนและแมลง

บทความที่เกี่ยวข้อง