การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยทั่วไป วิธีการปลูกและดูแลรักษาที่ง่ายโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ่านต่อ

DIY วิธีปลูกผักแนวตั้ง ในท่อ PVC

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยปลูกผักเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งโดยใช้ท่อ PVC สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านท่อ PVC ตรงกลาง ปลูกได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงส่องถึง

อ่านต่อ

การปลูกผักสวนครัว

การปลูกพืชผักสวนครัวมีความสำคัญเป็นอันดับแรกของชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ดี ถ้าปลูกมากมีเหลือจำหน่ายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

อ่านต่อ