การทำนาสมัยใหม่ แบบลดต้นทุน

ประโยชน์ของการทำนาสมัยใหม่แบบลดต้นทุน 1. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่, 2. รักษาสุขภาพ ไม่ปวดหลัง เพราะเดินแบบตัวตรงหยอด, 3. ลดต้นทุนการผลิต, 4. ได้ผลผลิตข้าวสูง

อ่านต่อ

การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีต System of rice intensification – SRI

หลักการปลูกข้าวแบบประณีตมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1) ย้ายต้นอ่อนเมื่อกล้าอายุ 8-12 วัน หรือมีใบเล็กสองใบแทงออกจากเมล็ดข้าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรากและกระตุ้นการแตกหน่อให้มาก

อ่านต่อ

การทำนาข้าวไร้สารพิษ

ข้าวเป็นธัญพืชสำคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลกบริโภค

อ่านต่อ