การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยทั่วไป วิธีการปลูกและดูแลรักษาที่ง่ายโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ่านต่อ

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร

การทำเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ด้วยพื้นที่กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดินทำแปลงผักผสมกับแกลบและปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำพรวนดิน และปลูกผักลงไปจนเต็มแปลงผัก 1 ตารางเมตร

อ่านต่อ

DIY วิธีปลูกผักแนวตั้ง ในท่อ PVC

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยปลูกผักเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งโดยใช้ท่อ PVC สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านท่อ PVC ตรงกลาง ปลูกได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงส่องถึง

อ่านต่อ

แนวทางการทำเกษตรแบบสมดุล พึ่งพาตนเอง

เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง คือ การจัดการความรู้และทรัพยากรบนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง คน พืช สัตว์ โดยได้นำศาสตร์พระราชามาดำเนินงานในการทำการเกษตร ดังนี้

อ่านต่อ

การปลูกผักสวนครัว

การปลูกพืชผักสวนครัวมีความสำคัญเป็นอันดับแรกของชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ดี ถ้าปลูกมากมีเหลือจำหน่ายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

อ่านต่อ

แนวคิดการรวมกลุ่ม ตามแนวการพัฒนา การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันภายหลังที่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว การบุกรุกทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม และการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งกับผู้ผลิตและผู้บริโภค

อ่านต่อ

แนวคิดการทำเกษตร ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

แนวคิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา นายพัฒน์อภัยมูล แกนนำเกษตรยั่งยืนของบ้านแม่ทา ได้ปรับเปลี่ยนจากวิถีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่วิถีการเกษตรแบบยั่งยืน

อ่านต่อ