ข้าวไร่ ‘พันธุ์ 3 เดือน’

ข้าวไร่ สายพันธุ์ 3 เดือน เกิดจากการศึกษา สำรวจ รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์ ของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

อ่านต่อ