ข้าวไร่ ‘พันธุ์ 3 เดือน’

ข้าวไร่ สายพันธุ์ 3 เดือน เกิดจากการศึกษา สำรวจ รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์ ของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

อ่านต่อ

การทำเกษตรธาตุ 4

เกษตรธาตุ 4 คือ คน, พืช, สัตว์มีธาตุทั้ง 4 คือ น้ำ ดิน ลม ไฟ มากน้อยต่างกัน การทำเกษตรธาตุ 4 จะต้องมีความรู้เรื่องธาตุและสามารถแยกแยะความเหมาะสมของพืชที่จะนำมาปลูกในหลุมเดียวกันและดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา

อ่านต่อ

ต้นเคี่ยมคะนอง ใช้ต่อเรือ แบบหล่อคอนกรีต และงานก่อสร้าง

เคี่ยมคะนอง พบในป่าดิบผลัดใบ ป่าดิบ-ป่าไผ่ ที่ระดับความสูงถึง 500 เมตร

อ่านต่อ

ต้นกระพี้เขาควาย เนื้อไม้สวย มีราคา

กระพี้เขาควาย กระจายในประเทศไทยทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าทุ่งที่ค่อนข้างชุ่มขึ้นทั่วไป ตามเชิงเขาจนถึงพื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร ในต่างประเทศพบที่พม่าและลา

อ่านต่อ