สูตรอาหารไก่ไข่อินทรีย์

ปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทำเกษตรรูปแบบอินทรีย์มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ดังนั้นวันนี้แอดมินเกษตร นานา มีสูตรอาหารไก่ไข่อินทรีย์มาฝากกัน วิธีทำจะเป็นอย่างไรไปดูกันะเลย

อ่านต่อ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษจะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยทั่วไป วิธีการปลูกและดูแลรักษาที่ง่ายโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อ่านต่อ

การทำนาสมัยใหม่ แบบลดต้นทุน

ประโยชน์ของการทำนาสมัยใหม่แบบลดต้นทุน 1. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่, 2. รักษาสุขภาพ ไม่ปวดหลัง เพราะเดินแบบตัวตรงหยอด, 3. ลดต้นทุนการผลิต, 4. ได้ผลผลิตข้าวสูง

อ่านต่อ

การปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีต System of rice intensification – SRI

หลักการปลูกข้าวแบบประณีตมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1) ย้ายต้นอ่อนเมื่อกล้าอายุ 8-12 วัน หรือมีใบเล็กสองใบแทงออกจากเมล็ดข้าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรากและกระตุ้นการแตกหน่อให้มาก

อ่านต่อ

การทำนาข้าวไร้สารพิษ

ข้าวเป็นธัญพืชสำคัญที่สุดในด้านโภชนาการและการได้รับแคลอรีของมนุษย์ เพราะข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่น มิใช่ให้มนุษย์บริโภค ทั้งนี้ ข้าวคิดเป็นพลังงานกว่าหนึ่งในห้าที่มนุษย์ทั่วโลกบริโภค

อ่านต่อ

เกษตรประณีต คืออะไร ?

การทำการเกษตรประณีต (1 ไร่แก้จน) คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยผู้ทำจะต้องยึดหลักในเรื่องของการออมน้ำ ออมดิน ออมต้นไม้ออมสัตว์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การทำ 1 ไร่แก้จนมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลต่อกันประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานดังนี้

อ่านต่อ

แนวคิดการรวมกลุ่ม ตามแนวการพัฒนา การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันภายหลังที่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว การบุกรุกทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม และการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งกับผู้ผลิตและผู้บริโภค

อ่านต่อ

แนวคิดการทำเกษตร ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

แนวคิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา นายพัฒน์อภัยมูล แกนนำเกษตรยั่งยืนของบ้านแม่ทา ได้ปรับเปลี่ยนจากวิถีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่วิถีการเกษตรแบบยั่งยืน

อ่านต่อ