การปลูกผักสวนครัว

การปลูกผักสวนครัว

การปลูกพืชผักสวนครัวมีความสำคัญเป็นอันดับแรกของชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ดี ถ้าปลูกมากมีเหลือจำหน่ายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพได้

การปลูกพืชผักสวนครัวมีหลักปฏิบัติ 5 ประการได้แก่ การเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บผลผลิตและการจำหน่ายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์
2. ปุ๋ยหมักชีวภาพ
3. น้ำหมักชีวภาพ / น้ำหมักจุลินทรีย์
4. แกลบดำ
5. ฟาง
6. บัวรดน้ำ

ขั้นตอน/วิธีทำ

1. ขั้นตอนการเตรียมดิน การเตรียมดินในการปลูกผักต้องปรับโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุยถ้าดินมีความหนาแน่นมาก มีการใช้มานานขาดธาตุอาหาร ควรจะต้องปลูกพืชจำพวกตระกูลถั่วแล้วไถกลบในช่วงดอกบานเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

2. แปลงเพาะกล้าต้องผสมดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพหรือแกลบดำอย่างละ 1 ปี๊บต่อ 2 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินทุบละเอียดหรืออาจนำมูลที่หมักหรือมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักทิ้งไว้2 ปีมาผสมกับดินจอมปลวกหรือดินขลุ่ยไผ่หรือหน้าดินทั่วไป อัตราส่วน ใช้ดิน 1ต่อมูลสัตว์1อัตราส่วน มูลที่หมักหรือทิ้งไว้ 1 ปีอัตราส่วนใช้ดิน 2 ต่อมูลสัตว์ 1 หว่านเมล็ด คลุมด้วยฟางห่างๆ รดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอทุกวัน พอต้นกล้ามีอายุประมาณ 15-20 วัน ก็ย้ายต้นกล้าไปเพาะปลูกได้

3. แปลงผักควรมีทางเดินหรือร่องระบายน้ำเวลามีฝนตกควรใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณ 500 กรัม ถึง 1 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน ผสมดินด้วยจอบ คราด หรือรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก หรือใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นแนวยาวตลอดแปลงเพื่อปลูกผักโดยการหยอดเมล็ดเป็นแนวยาวตลอดแปลง

บทความที่เกี่ยวข้อง